Baul Fakir mela will be held at Bannabagram Baul Ashram